BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

Poradenství

Co je to vlastně koordinace?

Význam slova koordinace si můžeme vyložit jako uvádění do vzájemného souladu, v našem případě jde o činnosti jednotlivých subjektů, zhotovitelů (případně okolního provozu) a jími vytvářených rizik, kteří působí současně nebo v určité návaznosti na pracovišti/staveništi případně v jeho bezprostřední blízkosti.

Pojmy koordinace BOZP – rozlišujme mezi koordinací rizik, opatření a postupů dle zákoníku práce a koordinací dle zákona č. 309/2006 Sb.

KOORDINACE DLE ZÁKONÍKU PRÁCE

Plní-li na jednom (stejném, společném) pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodoupověřený zaměstnavatel (zhotovitel) koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

KOORDINACE DLE ZÁKONA Č. 309/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. je zvláštním právním předpisem v oblasti stavebnictví určujícím jakýsi vyšší stupeň koordinace zhotovitelů a dalších subjektů na staveništi. V případě určení koordinátora dle toho právního předpisu se již povinnosti koordinace nepřekrývají s povinnostmi dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Požadavky zákona č. 309/2006 Sb. mají na staveništi přednost před požadavky zákoníku práce o předávání rizik a dalších opatření, které se v tomto případě neprovádějí.

Co je stavbou? Je oprava nebo údržba objektu stavbou?

Budeme vycházet z ustanovení a  pojmů stavebního zákona. Co je a co není součástí stavby se posuzuje na základě projektu a příslušné dokumentace.

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Pokud se ve stavebním zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Změnou dokončené stavby je: nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, a stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.

Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

(Zjednodušený schématický pohled na podmínky a povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb.)

Podmínky určení koordinátora:

Podmínky určení koordinátora

Zadavatel doručí oznámení OIP 8 dní před předáním staveniště (§ 15)

Pokud:

a)       Práce a činnosti nad  30 pracovních dní a nad 20 fyzických osob pracujících současně po dobu delší než 1 prac. den

b)       Objem prací nad 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

  • Vyvěsí kopii oznámení u vchodu na staveniště
  • Nerozhoduje povolování, nebo ohlašování stavby, počet zhotovitelů ani potřebnost koordinátora.

Zadavatel stavby doručí oznámení:

Zadavatel stavby doručí oznámení

Zadavatel stavby zajistí plán BOZP na staveništi:

Zadavatel stavby zajistí plán BOZP na staveništi