BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

Informace pro zadavatele staveb

Povinnosti zadavatele stavby, souvislosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby, nebo tím, kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. Zadavatel stavby musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení posoudit stavbu, zda naplňuje požadavky pro určení koordinátora, zpracování plánu BOZP a odeslání oznámení o zahájení prací.

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzuje se nikoliv s ohledem na počet zhotovitelů, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi. Na základě praktických zkušeností bývá většina prací pomocné stavební výroby realizována subdodavateli (montáž oken, střech, instalace televizních antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, komunikace, oplocení, sadové úpravy atd.), a tím je podmínka o více zhotovitelích splněna. V případě staveb prováděných svépomocí v souladu se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem. Stavební povolení a ohlášení stavby je upraveno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

První povinností je např. ve spolupráci s projektantem u vybraných staveb posoudit a odhadnout dobu realizace stavby v přepočtu na počet pracovních dní (první kriterium je u staveb trvajících více než 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu a druhé kritérium, které stanovuje, že stačí, aby stavba trvala více než 30 dní, přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než  20 pracovníků) a již v době projektování určit koordinátora BOZP pro přípravu, který pro projektanta zpracuje „Plán BOZP na staveništi“. Ten je pak součástí projektové dokumentace. Pro realizaci pak investor (zadavatel) stavby určuje koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci (může být totožný s koordinátorem pro přípravu), který pak na vlastní stavbě dbá a dohlíží na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků.

Druhou povinností zadavatele stavby je zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení investor zasílá 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na stavbu.

Třetí povinností zadavatele stavby je, aby u staveb, rekonstrukcí i při údržbě staveb menšího rozsahu, kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví (např. práce v ochranném pásmu energetických vedení, práce ve výšce nad 10 m, práce spojené s osazováním těžkých betonových, ocelových dílců atd. , práce ve výkopech hlubších než 5 m) a nebo u staveb povinně hlášených OIP, zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi.

Dále nesmí zadavatel stavby zapomenout na povinnost poskytovat koordinátorovi spolupráci a součinnost, předat podklady a informace potřebné pro jeho činnost a v neposlední řadě zavázat nejlépe smluvně všechny zhotovitele případně jiné fyzické osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Povinnosti zadavatele (investora) jsou smluvně nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé (investoři) vystavují nebezpečí uložení vysoké pokuty. Protože poznatky za období platnosti ukázaly, že zákon není dodržován a je obcházen, jeden z celostátních úkolů, které bude Státní úřad inspekce práce plnit, je úkol zaměřený právě na kontrolu dodržování tohoto zákona ze strany zadavatelů staveb.