BOZP na staveništi, ENVIFORM a.s.

Koordinace BOZP při práci na staveništi

Vítejte na stránkách věnovaných koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky závažným rizikům úrazů, je tato oblast standardně kladena na první místo. Cílem těchto stránek je informovat Vás o požadavcích a povinnostech vyplývajících z platné legislativy, osvětlit další souvislosti, pojmy a v neposlední řadě nabídnout Vám kvalitní a spolehlivé služby v této oblasti poskytované našimi kvalifikovanými odborníky.

V roce 2006 byl přijat parlamentem České republiky zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Od 1. 1. 2007 je zákon účinný, a s jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro zadavatele staveb a to posoudit stavbu a určit koordinátora pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.